Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

"ชาติศิริ "แนะเยาวชนการเป็นผู้ประกอบการ ต้องมี Entrepreneurship 3 ด้าน

jessada
(@jessada)
Noble Member Registered

 entrepreneurship

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวในงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘Youth In Charge’ กับภารกิจของพวกเราในการพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็น ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ กล่าวว่า

Entrepreneurship คือคุณสมบัติพื้นฐานของทุกคน ทุกอาชีพ และทุกหน้าที่ไม่จำกัด เป็นคุณสมบัติเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการเท่านั้น เพราะ Entrepreneurship เป็นกระบวนการคิดที่ให้เกิดการปฏิบัติ ที่มุ่งสู่การแก้ปัญหาให้ลุล่วง ซึ่งคุณลักษณะที่ประกอบกันขึ้นเป็น Entrepreneurship มีผู้ให้คำจำกัดความต่างๆ เช่น ต้องช่างสังเกต ต้องช่างสงสัย ต้องรอบรู้ ต้องระบุปัญหาได้ ต้องเป็นนักปฏิบัติ ต้องใจสู้ ไม่ยอมแพ้เป็นต้น

ทั้งนี้ส่วนตัวขอระบุลักษณะ Entrepreneurship ไว้ 3 ด้าน คือ ownership, collaboration และproject management

ด้านแรก Ownership

คือ ความรู้สึกการเป็นเจ้าของในงานที่ทำ ทุกคนต้องกระหนักถึงคึวามรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานรับผิดชอบเฉพาะตัว หรือรับผิดชอบร่วมกัน จะต้องมุ่งทำงานนั้นให้บรรลุเป้าหมาย แก้ปัญหาให้ได้ และไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร เราเป็นผู้รับผิดชอบและขอให้มีมีแพชชั่นอย่างเต็มที่

ด้านที่ 2. คือ Collaboration

คือ การประสานร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำงานให้สำเร็จ ซึ่งการทำงานแบบนั้น จะต้องรู้ว่าแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีจุดเด่นด้านใดที่จะสามารถขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้ถูกต้องได้และทำงานให้สอดประสานกันเช่นเดียวกันกลไกของนาฬิกา

และด้านที่ 3.คือ Project Management

คือ การทำงานโดยมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผน ซึ่งจะต้องเริ่มจากการคิดกระบวนการการทำงาน อย่างละเอียด การจัดลำดับความสำคัญกระบวนการติดตามดูแลการทำงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้

ในการวางแผนการทำงานนั้น จะต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 4 อย่าง หรือ 4M คือ

  • Man
  • Money
  • Material
  • Management

ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งคุณสมบัติของ Entrepreneurship 3 ด้านดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะช่วยให้เยาวชน ที่มีความพร้อมสำหรับในการทำงาน ไม่ว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ในทีมเป็นหัวหน้าทีมในองค์กร หรือเป็นเจ้าของกิจการ คุณลักษณะทั้ง 3 ด้านนั้น ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นทัศนคติและทักษะที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เพื่อนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม การมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเป้าหมายถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การจะก้าวไปสู่เป้าหมายได้จะต้องมีทีมเวิร์คไม่มีใครสามารถ ทำงานสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว คุณลักษณะ Entrepreneurship 3 ด้านที่กล่าว คือ Ownership, Collaboration และ Project Management ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดทีมเวิร์ค ถ้าหากเยาวชนมีความฝันมีไอเดีย มีเป้าหมายแล้ว ให้คิดถึงทีมเวิร์คในลำดับต่อไป เพื่อช่วยกันทำแผนให้สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้

สำหรับเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด ในฐานะที่เป็นประชากรที่ทำให้เกิดดีมานด์ ซึ่งมีความสำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องรับฟัง ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจได้ตอบสนองความต้องการดังกล่าวในรูปของผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยเรียน อายุตั้งแต่ 6 ขวบถึง 21 ปี มีจำนวน 13 ล้านคน จากประชาคน67 ล้านคน หรือ 1 ใน5

ซึ่งเยาวชนนอกจากเป็นนคอนซูเมอร์ ยังสามารถเป็นcreator ได้ด้วยความรู้ที่ทันสมัย แนวคิดใหม่ๆ และที่สำคัญมีPassionที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ โดยมีอินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยเยาวชนสามารถข้ามขีดจำกัดต่างๆที่มีในอดีตให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น และมี impactได้กว้างขวางขึ้น

คำว่า entrepreneur อ่านให้ถูกต้องว่าอย่างไร

ถ้ามองตามตัวอักษร น่าจะอ่านว่า "เอน-ทรี-พรี-นัว" แต่จริงๆ แล้วอ่านว่า

.
.
ออน-เถรอะ-เผรอะ-เนอ

แปลว่า เจ้าของธุรกิจ

#entrepreneur หมายถึง
#entrepreneurship แปลว่า
#entrepreneur อ่านว่า
#Entrepreneurial Mindset คุณสมบัติ
#Entrepreneur รากศัพท์
#entrepreneur อ่านออกเสียง
#Successful entrepreneur คือ
#Entrepreneurial Mindset คือ

เครดิต https:// www.bangkokbiznews.com/business/960897

Quote
Topic starter Posted : 18/09/2021 6:52 pm
Topic Tags
Share: