Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

"พันธมิตร" หัวใจสำคัญ การทำธุรกิจในโลกดิจิทัล

jessada
(@jessada)
Noble Member Registered

พันธมิตรทางธุรกิจ

การก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนความคิดในหลายๆ แง่มุม

นอกจากจะต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานภายในองค์กรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคใหม่

การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ นับเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพราะพันธมิตรที่องค์กรสร้างขึ้นนอกจากจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ช่วยพัฒนาสินค้าหรือบริการร่วมกันกับเราแล้ว ยังเป็นคู่คิดที่ประคับประคองเกื้อหนุนกันและกันส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบของการทำธุรกิจโดยอาศัยการทำงานร่วมกันนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น กิจการร่วมค้า(Joint Venture) การรวมตัวกันเพื่อทำกลยุทธ์ทางการตลาด(Marketing Alliance) การใช้ตราผลิตภัณฑ์ร่วม(Co-branding) เพื่อขยายฐานการตลาดจากแบรนด์หนึ่งไปยังอีกแบรนด์หนึ่ง การใช้สัญญาอนุญาตดำเนินการ(Licensing) รวมไปถึงการขยายตลาดและเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย(Franchising) เป็นต้น

มุมของผู้ประกอบการ เป้าหมายในการเป็นพันธมิตรอาจเป็นการเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุนในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง การขยายฐานและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นไปจนถึงการนำเทคโนโลยีหรือความรู้ในแขนงอื่นๆ เข้ามาเติมเต็มและพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด

ขณะเดียวกันผู้บริโภคจะได้รับ สินค้าหรือบริการที่แตกต่าง พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา หรือ หน่วยงานเพื่อสังคมอื่นๆ

นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรเหล่านั้นที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดำเนินงานที่ต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่หลากหลายแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ ไปจนถึงเพิ่มคุณค่าของแบรนด์และตราสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือประชาชนในวงกว้างมากขึ้น

เห็นได้ชัดเจนว่าการร่วมมือเป็นพันธมิตรช่วยให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ล้วนก็ต้องการแรงสนับสนุนในมุมที่ตนเองอาจจะยังขาดความเชี่ยวชาญ โดยวิธีที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพก็คือ การหาพันธมิตรที่เหมาะสมเข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จจากการเป็นพันธมิตรร่วมกันนั้นต้องอาศัยความไว้วางใจและความจริงใจต่อกันเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถนำไปสู่ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้อย่างแท้จริงและจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ไปจนถึงการพัฒนาทักษะในแง่มุมใหม่ๆ ให้เกิดการต่อยอดทางความคิดและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีก็เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของกันและกันให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643919

Quote
Topic starter Posted : 03/06/2021 1:21 pm
Share: