JMART-GUNKUL-SINGER ตั้งบริษัทร่วมทุนลุย Solar Rooftop-กัญชง

ข่าวล่าสุด

“เจ มาร์ท” จับมือ “กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง-ซิงเกอร์ประเทศไทย” ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อธุรกิจ Solar Rooftop และการลงทุนทางด้าน EV Charging Station รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชง และต่อยอดถึง Utility Token เพื่อนำมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

น.ส.ลัดดา วรุณธารากุล เลขานุการบริษัท บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อการลงทุนร่วมกันในการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชันผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่าย และการจัดหาสินเชื่อโดยกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัททั่วประเทศ สำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชัน
2.พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเรื่องศูนย์กัญชงกัญชาเพื่อสุขภาพ
3.พัฒนาการร่วมลงทุนให้การลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า และโอกาสการขายไฟฟ้าร่วมกัน ภายใต้เครือของกลุ่มธุรกิจเจมาร์ท และการลงทุนทางด้าน EV Charging Station
4.ศึกษาความเป็นไปได้ Synergy ด้านอื่นเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องการศึกษาเรื่อง Utility Token เพื่อนำมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ การลงทุนร่วมกันดังกล่าว GUNKUL จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 50% JMART ถือหุ้นสัดส่วน 40.1% และ SINGER จะถือหุ้น 9.9% โดยมีเงินลงทุนขั้นต้น 1 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยหากผลการศึกษาที่ได้เป็นที่พึง
พอใจ และได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย บริษัทจะดำเนินการเจรจาเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 อย่างไรก็ดี การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวบริษัทยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใดๆให้บริษัทร่วมทุน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket